ஜூலை 4, 2020 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

மெ. செயங்கொண்டான் படைப்புகள்

மண்ணியல்

November 30, 2019

மண்ணியல் என்பது மண்ணின் வகைபற்றிப் பழக்கும் அறிவியல் மட்டும் அன்று. மண்ணியல் என்பதை ஆங்கிலத்தில் ....

அதிகம் படித்தது