மார்ச்சு 25, 2023 இதழ்
தமிழ் வார இதழ்

முனைவர் த.தமிழ்ச்செல்வம் படைப்புகள்

பிறந்தேன்… (கவிதை)

December 24, 2022

பிறந்தேன் – பிறந்தபயன் (ஞானம்), கற்றேனா!! கற்றேன்- கற்றபடி (தர்மம்), நடந்தேனா!! நடந்தேன் – ....

அதிகம் படித்தது